เกี่ยวกับเรา

ลิฟท์ Elevator หรือ ลิฟต์ ลิฟท์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับขนของขึ้น-ลงในแนวดิ่งภายในอาคาร ใช้ในการโดยสารภายในอาคาร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรภายในอาคาร ลิฟท์ใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการทํางานลิฟท์  

ประเภทลิฟท์ 

1. ลิฟท์โดยสาร (Passenger Elevator) ลิฟท์ที่พบเห็นในอาคารส่วนใหญ่จะเป็นลิฟท์โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นสํานักงาน ที่พักอาศัยรวมถึงลิฟท์ที่ติดตั้งในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรม

2. ลิฟท์บรรทุกของ (Freight Elevator) ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้าหรือในห้างสรรพสินค้า ลักษณะพิเศษคือ ตัวลิฟท์มีขนาดใหญ่กว่าประตูเปิดหน้ากว้างกว่าลิฟท์โดยสาร สํานักงานหรือโรงแรมบางแห่งใช้ลิฟท์บริการ (Service Lift) ความเร็วที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 30 – 60 เมตรต่อนาที

3. ลิฟท์บรรทุกเตียงคนไข้ (Bed Elevator) เป็นลิฟท์ที่ใช้ในโรงพยาบาลขนาดตัวลิฟท์จะมีด้านลึกยาวกว่าด้านกว้าง ประตูลิฟท์เป็นแบบ 2 บานเปิดไปในทิศทางเดียวกัน (Slide Opening) ส่วน ใหญ่มักจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น ติดกระจกเงาไว้ที่ผนังด้านหลังของตู้ลิฟท์ บริเวณปุ่มกดจะมีอักษรเบลล์ แผงปุ่มกดจะติดตั้งอยู่ในระดับต่ํากว่าปกติ (สําหรับผู้ที่นั่งรถเข็น) มีเสียงพูดประกาศบอกชั้นเมื่อลิฟท์หยุดรับส่ง เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ

4. ลิฟท์บรรทุกรถยนต์ (Automobile Elevator) จะพบเห็นในอาคารจอดรถที่มีพื้นที่จํากัด เป็นลิฟท์ขนาดใหญ่ที่รถยนต์สามารถขับเข้าไปจอดได้ บานประตูเป็นลักษณะบานเลื่อนขึ้น – ลง ในแนวดิ่ง

5. ลิฟท์ส่งของ (Dumb Waiter) ส่วน ใหญ่จะใช้ในโรงพยาบาล ห้องสมุด หรือร้านอาหาร เป็นลิฟท์ขนาดเล็กไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ความเร็วใช้งานอยู่ระหว่าง 15 – 45 เมตรต่อนาที

บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด จําหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง ดูแล ซ่อม ลิฟท์ ELEVATOR ลิฟต์ และบันไดเลื่อน ESCALATOR บริการปรับปรุงบํารุงดูแลรักษาลิฟท์ และบันไดเลื่อน บริการอะไหล่ลิฟท์ อุปกรณ์ลิฟท์ SCALATOR ลิฟท์บันไดเลื่อน DUMBWAITER ลิฟท์บ้าน HOME LIFT ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุก CAR LIFT ลิฟท์แก้ว ลิฟท์ทางเลื่อน ลิฟท์ขนของ ลิฟท์เตียง ลิฟท์โรงพยาบาล ออกแบบลิฟท์-บันไดเลื่อนลิฟท์เลื่อน ลิฟท์บันไดเลื่อน จําหน่ายลิฟต์ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์เตียง ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร ลิฟท์ส่งอาหาร/เอกสาร ลิฟท์บ้าน บริการซ่อมและเปลี่ยน อะไหล่ลิฟท์ บริการดูแลบํารุงรักษาลิฟท์ 24 ชม 


• จําหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์โดยสาร (Passenger)

• จําหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์เตียงพยาบาล (Bed Lift)

• จําหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์บ้าน (Home Lift)

• จําหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์รถยนต์ (Car Lift)

• จําหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์บรรทุก (Freight)

• จําหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์โรงงาน (Hoist)

• จําหน่ายและติดตั้ง ลิฟท์ส่งเอกสาร/ส่งอาหาร (Dumbwaiter)

• จําหน่ายและติดตั้ง บันไดเลื่อนทุกรุ่น

• บริการปรับปรุงดูแลและบํารุงรักษาลิฟท์และบันไดเลื่อนทุกชนิด

• จําหน่ายอะไหล่ลิฟท์และบันไดเลื่อนทุกชนิด

  
 lllll
Visitors: 137,612